Regulamin

Regulamin zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych
 1. Organizator
  1. Organizatorem zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 503-860-516 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 08-09.05.2021 r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Zawody odbędą się w dniu 9 maja 2021 roku w Warszawie.
  2. Dokładny program zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej http://teamrun.pl/ co najmniej dwa tygodnie przed zawodami.
  3. Zawody zostaną rozegrane na bieżni lekkoatletycznej.
 3. Uczestnictwo
  1. W zawodach biorą udział drużyny mieszane, liczące nie więcej niż 8 osób (nie więcej niż 4 kobiety i 4 mężczyzn).
  2. Drużyna jest reprezentowana przez Kapitana (osobę dokonującą zgłoszenia drużyny). W przypadku nieobecności Kapitana podczas zawodów, jest on zobowiązany do pisemnego wskazania jednej osoby, która będzie pełniła tę rolę podczas zawodów.
  3. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 9 maja 2021 r. ukończą 16 lat (urodzone przed 09.05.2005r.). Jedna osoba może reprezentować tylko jedną drużynę.
  4. Wszystkie drużyny startujące w zawodach muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów. Weryfikacji w Biurze Zawodów może dokonać Kapitan lub osoba pisemnie upoważniona przez Kapitana. Podstawą weryfikacji jest przedstawienie:
   1. Karty Startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed zawodami) podpisanej przez wszystkich członków drużyny,
   2. pisemnych zgód rodziców/opiekunów (stanowiących załącznik do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich członków drużyny.
   Weryfikacja jest możliwa nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem zawodów i nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.
  5. Podczas zawodów zostaną rozegrane następujące biegi:
   1. Indywidualne
    • 1000 metrów (osobno: kobiet i mężczyzn)
    • 1500 metrów (osobno: kobiet i mężczyzn)
    • 3000 metrów (osobno: kobiet i mężczyzn)
    • 5000 metrów (osobno: kobiet i mężczyzn)
   2. Drużynowe
    • Sztafeta mieszana 4 x 800 metrów (2 kobiety i 2 mężczyzn)
  6. Jedna osoba może startować w maksymalnie dwóch biegach, wliczając w to udział w sztafecie. Jedna osoba może startować tylko na jednej zmianie sztafety.
  7. O ostatecznym składzie drużyny decyduje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Dane te można edytować on-line do 04.05.2021 r. do godz. 12:00. Tego samego dnia na adres mailowy Kapitana przysłany zostanie formularz, za pomocą którego Kapitan dokonuje przypisania zawodnika do danego biegu. Formularz należy odesłać na wskazany w mailu adres mailowy do 6 maja 2021, do końca dnia. Późniejszych ewentualnych zmian, wynikających z kontuzji, Kapitan może dokonać wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Nie jest możliwa zmiana składu i kolejności po odbiorze pakietu startowego, z wyjątkiem zmiany składu sztafety wynikającej z kontuzji.
  8. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  9. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF (z wyłączeniem zapisów o dopuszczalnym obuwiu) oraz niniejszy regulamin.
  10. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów.
  11. Przed rozegraniem sztafety, każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi w drużynie w strefie zmian. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu.
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia podczas pre-rejestracji (dla zaproszonych drużyn) przyjmowane są poprzez formularz przesłany wraz z zaproszeniem do udziału w zawodach.
  2. Zgłoszenia podczas otwartej rejestracji przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/.
  3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  4. Organizator ustala limit startujących drużyn na 16.
  5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 06.05.2021 r. Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie).
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitu drużyn wskazanego w punkcie IV. 3. W takiej sytuacji zawieszona zostanie również możliwość dokonywania wpłat.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów.
 5. Opłaty
  1. Opłata startowa wynosi 1000 złotych za drużynę.
  2. Opłaty startowej można dokonać
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/ Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora Nr konta: Alior Bank – 42 2490 0005 0000 4530 7595 9541 Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa Tytuł wpłaty: Opłata startowa The Team nr zamówienia: XXXXXX – nazwa drużyny.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie drużyny na liście startowej na stronie http://teamrun.pl/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 503-860-516 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  7. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę drużyn (z numerami zgłoszeń) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com.
 6. Depozyty
  1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
  2. Za każdy z biegów zostaną przyznane punkty według zasady: 1. miejsce – 16 punktów, 2. miejsce – 15 punktów, …, 16. miejsce – 1 punkt.
  3. W przypadku gdy dana drużyna nie wystawi zawodnika lub sztafety w danym biegu, zawodnik (sztafeta) nie wystartuje, zawodnik (sztafeta) nie ukończy biegu lub gdy zawodnik (sztafeta) zostanie zdyskwalifikowany – drużyna otrzyma 0 punktów za ten bieg.
  4. O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje łączna suma punktów zdobytych we wszystkich biegach rozegranych podczas zawodów
  5. Podczas zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna (drużynowa)
  6. Protesty dotyczące wyników muszą zostać zgłoszone w ciągu 15 minut od zakończenia danego biegu (w przypadku wyników poszczególnych biegów) lub ogłoszenia wyników końcowych (w przypadku klasyfikacji łącznej) do Sędziego Głównego.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony http://teamrun.pl/ najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 8. Nagrody
  1. Drużyny które zajmą miejsca I – III w klasyfikacjach generalnej otrzymają pamiątkowe puchary.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie IX. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
   1. zmiany daty biegu
   2. wprowadzenia dodatkowego limitu uczestników
   3. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren zawodów, konieczność poddania się testowi w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie zawodów, itp.)
   oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.
  2. Przebywanie na terenie rozgrywania zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. Na bieżni, podczas rozgrywania poszczególnych biegów, mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone do danego dystansu.
  3. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  9. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
Załącznik nr 1 do Regulaminu zawodów The Team! Mistrzostwa Drużyn Biegowych KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)
Czy musisz podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych. Kto będzie odbiorcą danych osobowych? Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.  Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.